Nieuwsbrief 2019-2

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Marga Houben. Heeft u iets dat u alle leden wilt laten weten? Contact: zie bestuur.

De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nummer 3 is 1 april 2019. Nieuwsberichten dienen uiterlijk 22 maart 2019 binnen te zijn voor plaatsing.

Ledenvergadering-2018 Afdeling KBO-Roermond. Op 29 januari jl. heeft de Afdeling KBO-Roermond haar traditionele jaarvergadering gehouden in ‘de Donderie’ te Roermond. De vergadering werd druk bezocht. Na de opening en het welkomstwoord door de plv. voorzitter, Martin Koelen, werd uitvoerig stilgestaan bij voorzitter Rita Claessen-Schrijnemaekers, die op 7 januari 2019 is overleden; daarna werden de 7 andere overleden leden en dhr. drs. Tonnaer, overleden januari 2019, (medeoprichter van de Afdeling en oud bestuurslid) genoemd. Met een korte stilte werden alle overledenen herdacht.

Door de vergadering werden alle stukken, zoals Afdelingsjaarverslag, verslag vergadering 2018, financieel jaarverslag, begroting en verslag kascontrolecommissie goedgekeurd en het bestuur werd decharge verleend.

Door de vergadering werd een nieuw beleidsplan 2019- 2020 aangenomen, waar vooral aandacht voor PR, activiteiten en communicatie centraal staan.

Tijdens de vergadering kozen de leden Martin Koelen als hun nieuwe voorzitter en het kandidaat-bestuurslid, Marga Houben-Verhees, werd formeel gekozen in het Afdelingsbestuur.

De voorstellen van het bestuur m.b.t. de contributie werden door de vergadering aangenomen: contributie-2020: voor leden blijft € 25,– en voor partners € 20,–; instromende nieuwe leden betalen in 2019 het eerste halfjaar € 25,– en het tweede halfjaar € 18,50.

Ook de nieuwe Wet-AVG werd door de voorzitter, aan de hand van diverse voorbeelden, uitgebreid onder de loep genomen. De voorzitter stond ook stil bij de op komst zijnde fusie tussen de Unie KBO en de PCOB (protestant christelijke ouderen bond) versus de mogelijke consequenties voor de Afdelingen, zoals o.a. nieuwe naam en statuten. De voorzitter benadrukte dat op lokaal niveau tot op heden geen samenwerkingsverband is tussen KBO en PCOB, omdat er geen PCOB Afdeling in Roermond is, maar dat de huidige Afdeling openstaat voor ALLE senioren en dat met het groeiend aantallen senioren in onze samenleving de noodzaak van belangenbehartiging, dienstverlening en samenzijn erg belangrijk is/wordt. De vergadering werd besloten met een gezellig samenzijn.

Foroxity. Zondag 17 maart 2019 om 11:00 uur. Becoming Astrid. Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren een gebeurtenis mee die haar diep trof en het verdere verloop van haar leven zou bepalen. Het gaf haar de kracht, ze volgde haar hart en ontwikkelde zo haar passie voor schrijven. Met haar fantasierijke kinderboeken als Pippi Langkous is ze wereldwijd een van de meest geliefde auteurs van ons tijdperk geworden en staat ze symbool voor de vrije mens die met conventies durfde te breken.

Gezellige middag op woensdag 27 maart. Voor de gezellige middag op woensdag 27 maart van 14.00 tot 16.00 uur nodigen wij alle leden uit om naar het zalencentrum de Donderie te komen. Tijdens deze middag kunt u genieten van de troubadour Jacques Verkoelen die met zijn gitaar tal van bekende Limburgse liedjes ten gehore zal brengen. U kunt dan onder het genot van een kop koffie of thee met een stuk vlaai genieten van de zang en muziek.

Extra geld tegen eenzaamheid. De gemeente Roermond heeft van het Rijk € 150.000 gekregen om eenzaamheid onder ouderen aan te kunnen pakken. Het geld moet worden ingezet om eenzaamheid onder 75-plussers te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Meer dan de helft van alle Roermondse ouderen voelt zich eenzaam. Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid is in 2017 al tot speerpunt benoemd in het Preventie- en Gezondheidbeleid 2017-2020, maar krijgt nu dus extra aandacht. De gemeente wil met het geld een eenzaamheidsfunctionaris” aanstellen, die in kaart brengt, welke projecten er zijn, en hoe die goed op elkaar kunnen aansluiten. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met eenzame ouderen, die gaan adviseren wat de gemeente zou kunnen doen om het probleem aan te pakken. Een manier om eenzaamheid tegen te gaan is het doen van vrijwilligerswerk, waardoor men ook onder de mensen blijft. Ook gaat de gemeente op bezoek bij alle ouderen, die 75 jaar worden en bij weduwen en weduwnaars. De bezoekers, dikwijls seniorenadviseurs, kunnen eenzaamheid ter sprake brengen, en de mensen, die ze bezoeken wijzen op diverse projecten in de gemeente, waaronder huiskamerprojecten, projecten samen eten voor ouderen, en verenigingen, die ook voor ouderen interessant kunnen zijn. Ook kunnen wij, als lid van de KBO ons steentje bijdragen, door mensen, die we kennen, en die zich wel eens laten ontvallen, dat ze eenzaam zijn, een keer mee te nemen naar activiteiten van de KBO, waar nieuwe leden nog steeds welkom zijn.

Een verzoek. Dit verzoek sluit ook aan bij bovenstaand bericht. Er wordt gevraagd of wij in onze nieuwsbrief culturele evenementen van andere verenigingen, b.v. concerten van Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor  kunnen/zouden willen vermelden. Deze vraag leg ik graag aan onze leden voor. Zij kunnen bekend maken via een email te sturen of zij dit belangrijk vinden. Deze zullen wel alleen geplaatst kunnen worden, als er voldoende plek in de nieuwsbrief over blijft. Onze eigen berichten zullen ten allen tijde voorgaan.

Mededeling van het bestuur. Het bestuur is heel erg blij dat de Commissie Attenties vanaf 1 april 2019 actief zal worden. De dames Nijssen en Geurtjens hebben zich bereid verklaard om zorg te dragen voor het bezorgen van de aangekondigde verjaardags-, jubileum-, beterschaps-, dan wel condoleancekaarten en attenties. Dit alles volgens het protocol Attenties (potje voor lief en leed). Dat alles kan echter alleen met jullie medewerking. Jullie melding dat een lid (langdurig) ziek is of moet worden opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis, voor operatie of behandeling of is overleden maar ook over vreugdevolle zaken als jubilea etc. graag naar onze secretaris (liefst per mail of als dit niet mogelijk is telefonisch. Ook als uzelf hiervoor in aanmerking komt, opgenomen moet worden etc. willen wij dat graag vernemen om ook u dat gevoel te geven dat u er niet alleen voor staat. Wij zijn er voor u dankzij u, zonder leden bestaat er geen vereniging.

Korte voorinformatie over onze jaarlijkse busreis op 4 juni. Leden lieten vorig jaar weten dat hun voorkeur uitging naar een busreis, die niet te ver was, waardoor ze uren in de bus moesten zitten voor de plaats van bestemming bereikt werd. Dit jaar wil het bestuur hier aan gehoor geven en heeft iets georganiseerd, wat dichter bij huis is. We gaan naar het mooie stukje Zuid-Limburg. Er moeten nog wat zaken geregeld worden, maar de bedoeling is dat we Wittem aandoen, hier een rondleiding door het klooster krijgen, lunchen en dan nog enige tijd in Valkenburg kunnen verbrengen. Het uitgewerkte programma, evenals het opgaveformulier komen in de volgende nieuwsbrief.

9 april Veilig internetbankieren doe je zo. Er wordt medegedeeld dat algemene informatie wordt verstrekt over de veiligheid. Het betreft niet alleen voor leden van de Rabobank maar het is een neutrale voorlichting, die ook voor de overige banken van toepassing is. De bedoeling is dat personen die gebruik maken van internetbankieren bewust worden van bedreigingen en op elke manier hiermee moet worden omgegaan. Opgave voor het deelnemen aan deze activiteit graag uiterlijk 31 maart bij een van de bestuursleden.