Nieuwsbrief 2020-5

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dit is de Nieuwsbrief van het bestuur van de van KBO Limburg, afdeling-Roermond. Wat zijn jullie wensen voor de komende tijd na Corona. Schrijf zelf eens je speciale wensen op, geef ons en de andere leden tips en ideeën. Stuur een email naar Jos Derckx: kbopenn@gmail.com of bel naar telefoonnummer 0475327007. Heeft u iets dat u aan de Ledenadministratie wilt laten weten, bv een wijziging van email- of bezorgadres, of telefoonnummer, geef dit door, bel Martin Koelen: 0475331284; een mail sturen: amkoelen@ziggo.nl. De bezorgdatum van de Nieuwsbrief nr. 6 is 29 juni 2020. Berichten tot uiterlijk 22 juni 2020 worden nog geplaatst. Onze eigen berichten zullen te allen tijde voorgaan. Dit keer met een bijdrage van een van onze leden. Bezoek ook regelmatig onze website http://www.kboroermond.nl

Advertentie: Het bestuur van de KBO-Roermond is naarstig op zoek naar versterking. Een nieuw bestuurslid, dat op termijn de taken van de huidige secretaris wil overnemen. Onze voorkeur gaat uit naar een dame*, maar de heren worden eveneens uitgenodigd. (Informatie bij de voorzitter, Hans Gunsing, tel. 0654618048 of hans.gunsing@g.mail.com). *waarom een dame? De dames zijn het grootste deel van onze vereniging en zijn niet (meer) in het bestuur vertegenwoordigd. Wij missen dus ter zake doende informatie en advisering van die zijde en wij vinden dat dat moet veranderen.

Coronanieuws en contactmogelijkheden voor u of een ander versus de coronamaatregelen, deel II. De huidige maatregelen tegen het coronavirus treft iedereen in onze samenleving. Voor veel senioren is het een moeilijke periode: geen tot weinig fysieke contacten met familie, vrienden of kennissen. Zoveel mogelijk thuisblijven is het motto. Het gevoel van vrijheid is weg. Vooral de groep senioren die in een zorginstelling woont treft het zwaar. Al onze leden vallen in de risicogroep. Het waken over onze eigen en andermans gezondheid is en blijft belangrijk. Hulp van thuiszorgorganisaties staat op een lager pitje. Mantelzorgers lopen op hun tenen en doen hun dankbare uiterste best. Ook wij hebben, net als alle andere afdelingen, te maken met de opgelegde maatregelen en haar werkzaamheden op een laag pitje staan. Door het bestuur wordt vooral telefonisch overlegd. Tot einde augustus liggen zeker alle geplande activiteiten stil. Leden die zich nu eenzamer voelen, gewoon een gesprek willen of een hulpvraag hebben kunnen ook Martin Koelen (KBO-Roermond ouderenadviseur) bellen: 0475331284; in gesprek of er wordt niet opgenomen? U wordt teruggebeld. Ook kunt u ook een mail sturen naar amkoelen@ziggo.nl.

Kent u Zuster Jansen Thuiszorg? Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie die met regionale teams landelijk actief is met een breed zorgaanbod, aansluitend op de behoefte van veel ouderen. Naast 24-uurs zorg en verpleging, specialiseren zij zich ook in palliatieve zorg. Aangezien zij zeer actief zijn in Roermond, hebben zij een speciaal zorgportaal ingericht waar inwoners meer informatie kunnen vinden. Meer info : https://www.zusterjansen.nl/werkgebied/particuliere-thuiszorg-roermond.

Foroxity Filmarena is na 1 juni 2020 weer voor hun bezoekers geopend, uiteraard tegen de daar voor geldende voorwaarden. Zo moeten de tickets vooraf besteld worden en is maar een beperkt aantal plaatsen in de filmzaal beschikbaar. Bel hen voor het programma of kijk op internet. Vooralsnog zal er voor de KBO Filmclub tot nader bericht geen aparte films vertoond worden.

Ingezonden brief van een lid; In uw nieuwsbrief vroeg u de dagindeling en belevenissen aan u te mailen. Ik ben Jac, 92 jaar oud en sinds 2006 weduwnaar. Ik woon alleen en zelfstandig sinds 2011 in een zgn. aanleunwoning. Mijn leven in deze coronatijd ziet er iedere dag hetzelfde uit. Ik sta om ca. 8 uur op en was en of douche me, daarna thee en ontbijt. Ik haal de krant (het AD) uit de bus en lees wat m.i. belangrijk is. Koffietijd, dan begin ik aan mijn dagelijkse puzzel oplossen waarbij de voorkeur het cryptogram heeft en daar zit ik soms heel lang op.(hobby) Overdag probeer ik er even tussenuit te gaan met de rollator, naar de bakker, groente- en of kaasboer. Onderweg maak ik soms een praatje met mij bekende medebewoners. Tussen 11 en 12 u wordt het warm eten (koud )gebracht wat ik ‘s avonds in de magnetron opwarm om 18u. Dan ga ik tv kijken, wat ik overdag niet doe, naar het nieuws en actualiteiten want ondanks mijn leeftijd ben ik nog grenzeloos nieuwsgierig naar het wereldgebeuren. Mijn laptop en tablet kan ik niet meer missen om contact met mijn zonen, dochter en kleinkinderen te onderhouden, en wat skypen, op dit moment veel betekenend. Overigens heb ik veel plezier aan het internetten op alle gebied en besteed daar veel tijd aan. Ik hoop gauw weer op het prachtige Munsterplein een pilsje te drinken. Overigens, ik drink elke dag (al jaren) twee glaasjes jonge jenever en gebruik verder geen medicijnen, behalve pijnstillers zo nu en dan voor de botten. En ga dan om circa 23 u naar bed. Groetjes, Jac lid kbo.

wie volgt, heeft u een eigen verhaal, stuur uw email naar Jos Derckx: kbopenn@gmail.com of schrijf en stuur uw brief naar Elmpterweg 52, 6042 KL Roermond.

Laatste stand van zaken van ons lidmaatschap binnen Unie KBO-PCOB en KBO Limburg. Als afdeling Roermond zijn wij lid van KBO Limburg en de Unie KBO-PCOB. De gedachte in het verleden was dat er een betere belangenbehartiging op landelijk niveau zou ontstaan wanneer de Unie KBO en de PCOB hun krachten bundelden. Maar de beide bonden/verenigingen vertonen grote verschillen. Niet alleen qua ledental maar ook qua organisatie, indeling, geloofsovertuiging, financiën, structuur en inhoud. Zo wordt de PCOB landelijk aangestuurd en kent geen tussenliggende onderafdelingen, terwijl bij de Unie KBO sprake is van Provinciale bonden met regio’s en afdelingen. Als voorbeeld moge dienen de KBO-bond Limburg (35.000 leden) die, in regio’s verdeeld, met de lokale afdelingen/verenigingen (waarvan afdeling Roermond met 250 leden er een is), samen vergaderen en besluiten nemen. Ook de contributie is een heet hangijzer, bij PCOB is deze veel hoger dan bij de KBO. In ledental is de Unie KBO 2,5x groter dan het PCOB. Vanaf 2011 is men op landsniveau doende tot één sterke bond samen te smelten uit de twee bonden, maar dat gaat niet zonder haken en ogen. Zo is in 2019 opnieuw een duo wijze mannen aangezocht om de verschillen beter inzichtelijk te maken en oplossingen aan te reiken. Het advies van de twee wijze mannen was; “uithuilen en opnieuw beginnen”. Er moest weer een nieuwe commissie komen die van voren af aan ging beginnen (na al 8 jaar onderhandelen) en ook de KBO Limburg zou daaraan mee kunnen werken. Dat ging het Bondsbestuur van KBO Limburg te ver en weigerde daaraan bij te dragen en dreigde zelfs met uittreden bij de Unie KBO. Er werd begin dit jaar door KBO Limburg aan de landelijke Unie KBO een ultimatum gesteld dat 15 april jl. afliep. Door de huidige Corona-gezondheidscrisis is alles nu weer in termijn verschoven. Om dat mogelijk uittreden kracht bij te zetten moet formeel voor een bepaalde datum een zgn. “melding van voorlopig uittreden” worden gedaan bij de Unie KBO. In de tussentijd verzocht de KBO-Limburg ons als bestuur voor of tegen dit besluit te stemmen dan wel geen mening te hebben. Wij als bestuur hebben de KBO Limburg laten weten ons geen mening te kunnen vormen, daar eerst een plan B voor de KBO Limburg op tafel moet liggen inclusief een financiële regeling om de huidige, aan het lidmaatschap gekoppelde, geldelijke voordelen o.m. op het gebied van zorgverzekering en zorgkosten, energiecontacten, enz., enz. en andere zaken veilig te stellen voor de leden definitief te regelen. Dit plan B is bij ons nog niet bekend. In ieder geval zullen wij, indien dit nodig blijkt, een extra ALV bijeen roepen om de mening van onze leden te horen en te inventariseren en om over de positie van onze vereniging te discussiëren. Het bestuur hecht aan een besluit hierover van een gedegen juridisch en democratisch gehalte om zo de belangen van al onze leden te behartigen. Thans is nog niet bekend wat de toekomst ons te bieden heeft. Wij wachten af en houden U op de hoogte.